Legater

Lunnlegaterne 

Der var to legater som medfører en forpligtelse til at holde rede på slægtens udvikling.

Det ene “Uddannelseslegatet” for alle descendenter efter “Majoren”. Det andet “Familielegatet” for descendenter efter “Etatsråden”. De er i dag slået sammen og administreres som ét legat med navnet :

Etatsraadinde Cathinka Lunn og Frøken Charlotte Dorthea Elisabeth Lunns Familie- og Uddannelseslegat 

Legatbestyrelsen består af Gorm Fog Scherfig (formand), Rolf  Lunn og Henriette Lunn Pedersen.

Kriterier for tildeling af legatmidler er indeholdt i legatets vedtægter §4: 

”Legatets indtægt skal efter bestyrelsens skøn anvendes på følgende måde.

A. Indtil 2/3 af legatets indtægt kan tildeles trængende descendenter efter Etatsraad Frederik Lunn og dennes hustru Etatsraadinde Cathinka Lunn eller sådanne descendenters ægtefæller, der ikke er indgået i nyt ægteskab.

B. Indtil 1/3 af legatets indtægt kan anvendes til understøttelse af unge mindrebemidlede mennesker, der efter afslutning af gymnasial uddannelse (gymnasium, handelsskole, teknisk skole eller lignende) er påbegyndt en videregående uddannelse, idet descendenter efter Major Villars Knudsen Lunn og dennes hustru Henriette Caroline Eleonore Lunn skal være fortrinsberettigede.

Legatportionerne, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen, tildeles sædvanligvis for 1 år ad gangen, men kan i særlige tilfælde tildeles for livstid.

De legater, der ydes til støtte for uddannelse, kan normalt alene oppebæres i indtil 4 år.”

legat og ansøgningsvejledning

Legatbestyrelsen Knabstrup 2018